• Integrowanie i aktywizowanie środowiska lokalnego wokół spraw związanych z edukacją i rozwojem młodzieży,
  • Utrzymywanie więzi i współpracy między pracownikami Szkoły, jej obecnymi uczniami i absolwentami,
  • Promowanie i realizacja przedsięwzięć wspierających Szkołę w jej funkcjach wychowawczych i dydaktycznych oraz opiekuńczych,
  • Rozwijanie i upowszechnianie dorobku Szkoły i jej wychowanków we wszystkich dziedzinach ich działalności,
  • Promowanie i prowadzenie działań na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
  • Podejmowanie działań propagujących i wspierających rozwój bazy materialnej Szkoły oraz jej doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne.