REGULAMIN INTERNATU

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Regulamin Internatu opracowano na podstawie:

          a) Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 wraz z późniejszymi zmianami /Dz. U. nr 95 poz. 425, Dz. U. nr 61 z dn. 19.06.2001, Dz. U. nr 10 z dn. 08.02.2002, Rozp. MENiS z dn. 31.01.2003/

          b) Statutu Szkoły / § 30 /.

       2. Niniejszy regulamin jest załącznikiem nr 3 do Statutu Szkoły.

       3. Regulamin określa:

          a) postanowienia ogólne,

          b) informacje o internacie,

          c) organizację internatu,

          d) cele i zadania internatu,

          e) organy internatu,

          f) zadania wychowawców i innych pracowników internatu,

          g) prawa i obowiązki wychowanków, rodzaje nagród i kar,

          h) gospodarkę finansową, dokumentację,

          i) postanowienia końcowe.

II .INFORMACJE O INTERNACIE

§ 2.

         Nazwa internatu brzmi:

         INTERNAT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA

         ul. Floriańska 10, 08 – 110 Siedlce

§ 3.

 1. Internat jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, przy I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa, zorganizowaną dla młodzieży licealnej, uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania.
 2. Internat jest placówką koedukacyjną, przeznaczoną przede wszystkim dla uczniów I Liceum, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, także dla młodzieży innych szkół średnich.
 3. W szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora Szkoły dopuszcza się możliwość zamieszkania w internacie uczniów I Liceum mieszkających na terenie miasta Siedlce.
 4. Internat prowadzi działalność w okresie trwania roku szkolnego.

§ 4.

 1. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje, w imieniu Dyrektora Szkoły jego zastępca.
 2. Pracę w internacie organizuje Kierownik Internatu.

§ 5.

 1. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze, w każdej grupie liczba wychowanków nie przekracza 35, z zastrzeżeniem wychowanków niepełnosprawnych.
 2. Zajęcia z jedną grupą wychowawczą w tygodniu wynoszą 49 godzin zegarowych.
 3. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca.
 4. Celem zapewnienia wychowankom opieki i bezpieczeństwa w porze nocnej, za zgodą organu prowadzącego szkołę, przydziela się od godz. 22°°do 6°° godziny nocne.
 5. W czasie dyżuru nocnego wychowawca ma obowiązek:

          a) czuwać nad bezpieczeństwem wychowanków,

          b) sprawdzić obecność wychowanków w poszczególnych salach sypialnych,

          c) zapewnić ciszę nocną,

          d) powiadomić Kierownika Internatu lub Dyrektora Szkoły w przypadku sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu wychowanków,

          e) dokonać zapisu w raporcie o przebiegu dyżuru nocnego przekazując w ten sposób informację Kierownikowi Internatu po zakończonej pracy.

§ 6.

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Ramowy Plan Pracy Opiekuńczo - Wychowawczej Internatu.

III. ORGANIZACJA INTERNATU

§ 7.

 1. Otwarcie, przekształcanie lub likwidacja internatu następuje na podstawie decyzji organu prowadzącego szkołę.

§ 8.

 1. Szczegółową organizację internatu określa arkusz organizacyjny opracowany przez Kierownika Internatu przy akceptacji Dyrektora Szkoły, zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.
 2. Gospodarkę miejscami w internacie prowadzi Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Kierownikiem Internatu.
 3. Na jednego wychowanka w internacie powinno przypadać 5m2 powierzchni mieszkalnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na przyjęcie do internatu uczniów ponad limitową liczbę miejsc.
 4. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala Rada Wychowawcza.

§ 9.

 1. Internat zapewnia wychowankom w okresie nauki szkolnej zakwaterowanie w pomieszczeniach mieszkalnych, warunki do nauki, wypoczynku, utrzymania codziennej higieny osobistej, a w szczególności:

          a) indywidualne miejsce do spania wyposażone w pościel, meble do wypoczynku, nauki i przechowywania odzieży, bielizny, obuwia, pomocy szkolnych i przyborów osobistych,

          b) właściwe oświetlenie,

          c) ciepłą wodę do codziennego mycia i kąpieli oraz warunki do utrzymania higieny osobistej,

      2. Internat zapewnia wychowankom i uczniom mieszkającym na stancjach codzienne wyżywienie zgodne z obowiązującymi normami i zasadami racjonalnego żywienia.

§ 10.

 1. Internat może przyjmować studentów szkół wyższych na praktykę pedagogiczną.
 2. Internat za zgodą Kierownika Internatu może udostępnić studentom w celach naukowych różne informacje dotyczące działalności internatu.

§ 11.

 1. Internat zatrudnia zgodnie z przepisami:

          a) grupę pracowników administracyjnych:

             - intendentka,

             - magazynierka,

          b) grupę pracowników obsługi:

              - kucharka,

              - pomoc kuchenna,

              - praczka/sprzątaczka,

              - portier/konserwator.

 1. Zakres obowiązków poszczególnych pracowników ustala pracownik kadrowy wskazany przez Dyrektora Szkoły, po konsultacji z Kierownikiem Internatu.

 

IV.CELE I ZADANIA INTERNATU

§ 12.

 1. Internat zapewnia wychowankom optymalne warunki w czasie pobierania przez nich nauki.
 2. Internat planuje i realizuje swoje zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami wychowanków, organizacjami uczniowskimi, organizacjami społecznymi oraz instytucjami i placówkami w środowisku.
 3. Do zadań internatu w szczególności należy:

          a) zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,

          b) zapewnienie wychowankom codziennego wyżywienia i całodobowego zakwaterowania,

          c) zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych,

          d) stwarzanie możliwości do uczestniczenia w kulturze,

          e) upowszechnianie kultury fizycznej oraz troska o zdrowie wychowanków,

          f) wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielnościi samorządności, wdrożenie do demokracji życia,

          g) wdrożenie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-gospodarczych,

          h) wyrabianie szacunku dla osób pracujących w internacie, kultury bycia, koleżeńskiej postawy i umiejętności współdziałania w zespole,

          i) zapewnienie wychowankom miejsca i urządzeń do dokonywania drobnych przepierek, suszenia i prasowania,

          j) wyrabianie szacunku i troski o sprzęt, stanowiący wyposażenie internatu, ekonomicznego korzystania z energii elektrycznej i wody, dbanie o estetykę i czystość pomieszczeń internatu.

V.ORGANA INTERNATU

§ 13.

      Organami internatu są:

          a) Kierownik Internatu,

          b) Rada Wychowawcza,

          c) Samorząd Internatu,

          d) Rada Rodziców Internatu.

§ 14.

      1. Zadania Kierownika Internatu:

         a) zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki wychowawczej,

         b) odpowiedzialność za atmosferę wychowawczą, dyscyplinę i całokształt pracy opiekuńczo-wychowawczej,

        c) stwarzanie optymalnych warunków socjalno-bytowych wychowankom,

        d) stwarzanie warunków pracy sekcjom, kółkom zainteresowań działającym w internacie,

        e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad zatrudnionymi wychowawcami, hospitowanie zajęć wychowawczych, kół zainteresowań, udzielanie im w tym zakresie niezbędnej pomocy,

        f) egzekwowanie od pracowników zasad etyki zawodowej,

        g) organizowanie zastępstw za nieobecnych w pracy wychowawców zgodnie z obowiązującymi przepisami,

        h) nadzorowanie opracowania i realizacji planu opiekuńczo – wychowawczego internatu,

        i) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Szkoły,

        j) składanie sprawozdań przed Radą Pedagogiczną Szkoły z całokształtu pracy opiekuńczo-wychowawczej i administracyjno gospodarczej.

    2.W zakresie zadań administracyjno - gospodarczych:

       a) uzgadnia z Dyrektorem Szkoły plan remontów kapitalnych i bieżących,

       b) odpowiada za majątek internatu, jego zabezpieczenie,

       c) ustala wewnętrzny regulamin pracy,

       d) ustala zakres obowiązków poszczególnych pracowników, egzekwuje dyscyplinę pracy,

       e) przeprowadza kontrolę wewnętrzną w bloku żywieniowym,

       f) prowadzi obowiązującą dokumentację,

       g) bierze udział w komisji powołanej przez Dyrektora Szkoły w sprawie awansowania, nagradzania, wyróżniania i karania wychowawców, i pracowników administracyjno-obsługowych internatu,

       h) wykonuje zadania zalecone przez Dyrektora Szkoły związane z realizacją statutowych zadań internatu.

§ 15.

 1. Kierownik Internatu jest przewodniczącym Rady Wychowawczej Internatu.
 2. Kierownik Internatu współpracuje z Radą Wychowawczą Internatu, Młodzieżową Radą Internatu i Radą Rodziców Internatu.
 3. Drobne konflikty, wynikłe między organami internatu rozwiązuje Kierownik Internatu. W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia między organami internatu, Kierownik Internatu przekazuje sprawę do rozwiązania Dyrektorowi Szkoły.

§ 16.

 1. Radę Wychowawczą Internatu stanowią wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w internacie.
 2. Pracownicy pedagogiczni internatu są członkami Rady Pedagogicznej Szkoły.
 3. Rada Wychowawcza Internatu jest organem powołanym do opracowywania planów pracy, programów działania do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych.
 4. Posiedzenia Rady Wychowawczej Internatu odbywają się raz na dwa miesiące i mogą w nich uczestniczyć przedstawiciele Samorządu, rodzice oraz inni zaproszeni goście.
 5. W wyjątkowych sytuacjach Rada Wychowawcza Internatu zbiera się na nadzwyczajnych posiedzeniach.
 6. Do zadań Rady Wychowawczej Internatu należy:

          a) inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo – wychowawczej internatu,

          b) opracowywanie programu i planu działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu, dokonywanie analizy i oceny pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu,

          c) ustalanie wniosków zmierzających do podnoszenia poziomu jej działalności,

          d) podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom,

          e) organizowanie samokształcenia wychowawców,

          f) odpowiada za sprzęt stanowiący wyposażenie pomieszczeń internatu i uczy wychowanków szacunku do własności wspólnej w środowisku społecznym.

     7.Posiedzenia Rady Wychowawczej Internatu są protokołowane.

§ 17.

 1. Samorząd Internatu tworzą wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie.
 2. Organami Samorządu są:

 a) Młodzieżowa Rada Internatu ( MRI), w tym:

      - Prezydium Młodzieżowej Rady Internatu,

      - Zarządy poszczególnych samorządów grup wychowawczych.

 1. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków.
 2. Samorząd Internatu uchwala regulamin swojej działalności niesprzeczny z Regulaminem Internatu i ze Statutem Szkoły.
 3. Samorząd Internatu może przedstawić Kierownikowi Internatu, Radzie Wychowawczej Internatu, Radzie Rodziców Internatu, wnioski i opinie we wszystkich sprawach internatu a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków.
 4. Podstawowym ogniwem Samorządu jest grupa wychowawcza.
 5. Pracą Samorządu Internatu kieruje wybrany przez wychowanków Zarząd Samorządu Internatu zwany Młodzieżową Radą Internatu (MRI).
 6. Młodzieżowa Rada Internatu wybierana jest na początku roku szkolnego w drodze demokratycznych wyborów, na okres jednego roku.
 7. Skład MRI może być zmieniony lub uzupełniony w trakcie trwania roku szkolnego.
 8. Koordynatorem prac MRI jest opiekun wybierany spośród wychowawców.
 9. MRI konsultuje i uzgadnia program swojej działalności z Kierownikiem Internatu, a pod koniec kadencji przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności ogółowi wychowanków oraz Radzie Wychowawczej.
 10. Do zadań MRI należy:

          a) współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo - wychowawczej internatu,

          b) koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac podejmowanych przez grupy,

          c) udzielanie wzajemnej pomocy w nauce,

          d) organizowanie zajęć kulturalnych w internacie,

          e) troska o utrzymanie czystości, porządku i estetyki w pomieszczeniach internatu,

          f) przestrzeganie Regulaminu Internatu,

          g) przydział wychowankom stałych i doraźnych obowiązków i zaleceń służących usprawnieniu różnych dziedzin życia w placówce, zwłaszcza zajęć samoobsługowych, dyżurów w stołówce, zajęć porządkowych                 innych,

          h) poręczenie za wychowanków, rozstrzyganie sporów i czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia w zespole wychowanków,

          i) czuwanie nad rzetelnym wywiązywaniem się z obowiązków szkolnych,

          j) dokonywanie wspólnie z wychowawcami analizy i oceny całokształtu działalności opiekuńczo-wychowawczej młodzieży w internacie,

          k) reprezentowanie ogółu wychowanków, ich potrzeb na terenie internatu, szkoły i w środowisku.

  13.MRI może tworzyć stałe i doraźne sekcje i zespoły problemowe, zajmujące się określonymi dziedzinami życia w internacie.

  14.MRI inicjuje i koordynuje działalność kulturalną, sportową, turystyczną i rozrywkową w internacie, organizuje zespoły, koła zainteresowań i inne formy pracy.

  15.MRI może wnioskować o nagrody i wyróżnienia za działalność społeczną na rzecz internatu.

  16.MRI może zgłaszać postulaty i wnioski do Kierownika Internatu oraz szkoły w zakresie całokształtu działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu.

§ 18.

 1. W internacie działa Rada Rodziców Internatu stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności (załącznik), który nie może być sprzeczny z Regulaminem Internatu.
 3. Rada Rodziców może występować do Rady Wychowawczej Internatu, Kierownika Internatu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw internatu.
 4. W celu wspierania działalności internatu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 5. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców Internatu określa regulamin, o którym mowa w ust. 2 § 17.

 

VI ZADANIA WYCHOWAWCÓW I INNYCH PRACOWNIKÓW INTERNATU

§ 19.

 1. W internacie zatrudnia się wychowawców, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania wychowawców i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 § 10 określają odrębne przepisy.

§ 20.

 1. Głównym zadaniem wychowawcy internatu jest wychowywanie młodzieży mieszkającej w internacie zgodnie z założeniami pedagogiki opiekuńczej i celami szkoły.
 2. Wychowawca:

          a) realizuje program opiekuńczo-wychowawczy internatu,

          b) systematycznie i planowo poznaje grupę wychowawczą i poszczególnych wychowanków, uczestniczy we wszystkich ogólnych zebraniach wychowanków internatu i zebraniach swojej grupy, dba o                           właściwą atmosferę wychowawczą w internacie,

          c) terminowo opracowuje i realizuje plany pracy w prowadzonej grupie,

          d) dba o zdrowie i prawidłową organizację życia wychowanków, egzekwuje w grupie wychowawczej wymagania w zakresie higieny osobistej, kształtuje potrzebę życia w czystym i estetycznym                                   pomieszczeniu,

          e) wymaga poszanowania sprzętu, i jest współodpowiedzialny za mienie powierzone jego grupie,

           f) stawia wysokie wymagania w zakresie kultury osobistej i relacji międzyludzkich,

           g) organizuje naukę własną wychowanków, w razie potrzeby udziela odpowiedniej pomocy,

           h) inspiruje do efektywnego wykorzystania czasu wolnego, służy radą i pomocą w przygotowaniu zajęć, okolicznościowych imprez itp.,

           i) starannie i na bieżąco prowadzi wymaganą dokumentację pracy wychowawczej,

           j) bezwzględnie przestrzega dyscypliny pracy, zwłaszcza czasu pracy określonego harmonogramem,

           k) przestrzega przepisów bhp, p.poż. – informuje Kierownika Internatu o zaobserwowanych awariach i usterkach technicznych,

           l) nawiązuje współpracę ze szkołą i domem rodzinnym, utrzymuje kontakty z rodzicami i wychowawcami klasy.

       3. Ponadto wychowawca:

           a) podejmuje prace wynikające z organizacji całokształtu działalności internatu, wykonuje czynności zlecone przez Dyrektora Szkoły lub Kierownika Internatu,

           b) podnosi poziom swoich kwalifikacji i umiejętności.

 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW,

RODZAJE NAGRÓD I KAR

§ 21.

 1. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie mieszkający w miejscowościach, z których codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jak warunki zdrowotne, materialne, wychowawcze mogą być przyjęci do internatu uczniowie z miejscowości będącej siedzibą internatu.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:

          a) wychowankom rodzin zastępczych,

          b) wychowankom z rodzin niepełnych, sierotom,

          c) dzieciom z rodzin wielodzietnych i mających trudne warunki materialne,

        4. W dalszej kolejności przyjmowani będą wychowankowie, którzy w poprzednich latach: sprawiali trudności wychowawcze, mieszkali w internacie warunkowo, zostali relegowani z placówki.

        5. Podanie o miejsce w internacie składają uczniowie w kancelarii internatu w określonym terminie.

        6. Wychowankowie meldowani są w internacie tymczasowo, na okres nauki. Otrzymują jednorazowe zaświadczenie o zameldowaniu, a z chwilą utraty miejsca w internacie wychowanek ma                                         obowiązek samodzielnie wymeldować się z pobytu czasowego i poinformować o tym placówkę.

        7. Do internatu mogą być przyjmowani uczniowie z innych szkół, jeżeli internat dysponuje wolnymi miejscami.

        8. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie.

§ 22.

 1. Wychowankowie mają prawo do:

          a) życzliwej opieki wychowawczej,

          b) udziału we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie,

          c) swobody myśli, wyznania, poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych,

          d) rozwijania zainteresowań i zdolności, kulturalnego wypoczynku,

          e) współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu,

          f) pomocy w przypadku trudności osobistych, problemów w nauce i kłopotach związanych z mieszkaniem w internacie,

          g) wyjazdu do domu w środku tygodnia, tylko za zgodą wychowawcy i rodziców,

          h) korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu internatu zgodnie z jego przeznaczeniem i w wyznaczonych porach,

          i) posiadania w placówce komputera osobistego za zgodą Kierownika Internatu lub po uzyskaniu Karty Zaufania,

          j) pełnienia funkcji w Młodzieżowej Radzie Internatu i działalności w istniejących w placówce sekcjach zainteresowań,

          k) odwiedzin w czasie wolnym przez rodziców i krewnych oraz koleżanki i kolegów, za zgodą wychowawcy i w wyznaczonych do tego miejscach, do informacji na temat pozytywnych i negatywnych uwag     wychowawcy i ich konsekwencjach,

          l) opieki pielęgniarki w określonych dniach i godzinach oraz pomocy wychowawcy w nagłych przypadkach.

    2. Wychowankowie mają obowiązek:

          a) systematycznego uczenia się, racjonalnego wykorzystywania czasu przeznaczonego na naukę własną,

          b) punktualnego i systematycznego uczęszczania na zajęcia w szkole,

          c) przestrzegania rozkładu dnia, zaleceń wychowawcy i innych pracowników internatu oraz członków samorządów,

          d) utrzymywania czystości, estetyki pomieszczeń i otoczenia internatu,

          e) przestrzegania higieny osobistej i schludnego wyglądu,

          f) szanowania mienia internatu oraz własności innych wychowanków,

          g) aktywnego uczestniczenia w realizacji zadań podejmowanych przez grupę i samorząd internatu,

          h) kulturalnego zachowania się, szanowania innych,

          i) uiszczania należności za wyżywienie i zakwaterowanie w terminie ustalonym przez Kierownika Internatu,

          j) wpłacenia kaucji, pokrywającej ewentualne zniszczenia mienia internatu przez wychowanka (wychowankowie nowoprzyjęci),

          k) zgłaszania zauważonych usterek zagrażających bezpieczeństwu,

          l) szanowania i respektowania praw innych,

          m) przestrzegania Regulaminu Internatu, rozkładu dnia oraz szczegółowych zasad i norm obowiązujących w placówce,

          n) informowania wychowawców o wszelkich niedyspozycjach zdrowotnych,

          o) informowania wychowawców o zwolnieniach z lekcji wystawianych przez pielęgniarkę szkolną, rodziców, nauczycieli, kluby sportowe, itp.

 

§ 23.

 1. Wychowanek może być wyróżniony i nagradzany za:

          a) dobre wyniki w nauce,

          b) życzliwy stosunek do współmieszkańców,

          c) wysoką kulturę osobistą,

          d) aktywny udział w pracach na rzecz internatu, szkoły i środowiska,

          e) inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt internatowi.

      2. Internat stosuje następujące rodzaje nagród i wyróżnień:

NAGRODY ZESPOŁOWE:

          a) wyróżnienie grupy na spotkaniu wobec wychowanków,

          b) przyznanie nagrody zespołowej (np. bilety do kina, teatru, udział w wycieczce nieodpłatnej).

NAGRODY INDYWIDUALNE:

          a) wyróżnienie wychowanka przez wychowawcę przed grupą,

          b) wyróżnienie wychowanka wobec mieszkańców internatu przez Kierownika Internatu,

          c) wyróżnienie wychowanka wobec uczniów przez Dyrektora Szkoły,

          d) wysłanie listu pochwalnego do rodziców,

          e) wysłanie listu pochwalnego do szkoły,

          f) otrzymanie Karty Zaufania,

          g) nagrody rzeczowe.

§ 24.

 1. Wychowanek może być ukarany za:

          a) lekceważenie obowiązków szkolnych,

          b) naruszenie dobra wspólnego i godności ludzkiej,

          c) naruszenie nietykalności osobistej,

          d) niszczenie mienia internatu,

          e) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów,

          f) rozpowszechnianie patologii społecznej ( palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, kradzieże),

          g) brutalność, wulgarność i chuligaństwo,

          h) nieprzestrzeganie Regulaminu Internatu, zasad obowiązujących w placówce.

      2. Internat stosuje następujące rodzaje kar:

          a) upomnienie wychowawcy grupy,

          b) upomnienie lub nagana Kierownika Internatu,

          c) powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu się dziecka,

          d) powiadomienie wychowawcy klasowego o nagannym zachowaniu się ucznia,

          e) powiadomienie Dyrektora Szkoły o nagannym zachowaniu,

          f) warunkowe pozostawienie wychowanka w internacie,

          g) przeniesienie wychowanka do innego internatu, usunięcie wychowanka z internatu.

       3. Kierownik może wstrzymać lub złagodzić karę, jeśli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, członka zarządu MRI, Rady Wychowawczej lub rodziców.

       4. Wychowanek ma prawo odwołać się od kary do:

          a) Dyrektora Szkoły, jeśli karę wymierzył Kierownik Internatu,

          b) Rady Wychowawczej, jeśli karę wymierzył wychowawca,

          c) Rady Wychowawczej, jeśli karę wymierzył Kierownik,

          d) organu nadzorującego pracę szkoły w zakresie opieki i wychowania.

§ 25.

 1. O przyznanej karze rodzice wychowanka informowani są przez wychowawcę lub Kierownika Internatu.

§ 26.

 1. Koszty napraw zniszczonych urządzeń i sprzętu z winy ucznia ponosi on sam, jego rodzice lub opiekunowie.
 2. W uzasadnionych przypadkach urządzenie dane lub sprzęt powinny być odkupione.
 3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2 podejmuje Kierownik Internatu.

§ 27.

 1. Wychowankom zabrania się:

           a) przetrzymywania w internacie wartościowych przedmiotów, biżuterii oraz większych sum gotówki. Duże kwoty pieniężne - na krótki termin - należy złożyć w depozyt w kancelarii internatu

              lub u  wychowawcy,

          b) kradzieży, przywłaszczenia cudzych rzeczy. Kradzież jest przestępstwem, którego ukrywanie nie mieści się w ramach solidarności zespołowej. Ukrywanie tego typu czynów uważa się również

              za przestępstwo,

          c) przetrzymywania materiałów łatwopalnych i wybuchowych,

          d) samodzielnego manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i gazowych,

          e) wprowadzania osób obcych bez uzyskania zgody wychowawcy,

          f) siadania na parapetach i wychylania się z okna,

          g) samowolnego przenoszenia sprzętu z pokoju do pokoju,

          h) przynoszenia do pokoju naczyń ze stołówki,

          i) samowolnego mocowania dekoracji na ścianach.

 

VIII. GOSPODARKA FINANSOWA. DOKUMENTACJA

§ 28.

 1. Internat prowadzi działalność finansową i administracyjną według instrukcji opracowanej przez księgowego szkoły.

§ 29.

 1. Internat organizuje żywienie wychowanków według obowiązujących norm żywieniowych.
 2. Stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora Szkoły na wniosek Kierownika Internatu po zasięgnięciu opinii rodziców.
 3. W razie usprawiedliwionej nieobecności wychowanek ma prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane posiłki wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu nieobecności w czasie umożliwiającym kierownikowi internatu zmniejszenie liczby żywionych osób.
 4. Wychowankowie pokrywają koszty zakwaterowania ustalone przez Dyrektora Szkoły.
 5. Kierownik internatu ma prawo zarządzić obowiązkowe przygotowanie wyznaczonych pokoi do kwaterowania, w związku z wynajmem miejsc noclegowych zorganizowanym grupom bądź w innych uzasadnionych przypadkach.

§ 30.

 1. Internat prowadzi następującą dokumentację:

         a) Roczny Ramowy Plan Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej,

         b) roczny plan hospitacji,

         c) plan kontroli wewnętrznej,

         d) Kalendarz Imprez,

         e) dzienniki zajęć grup wychowawczych,

         f) harmonogram dyżurów personelu pedagogicznego,

         g) Księgę protokołów Rady Wychowawczej Internatu,

         h) Książkę meldunkową wychowanków.

      2. Internat przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31.

Do stawiania wniosków o zmiany w zapisach regulaminu są upoważnione wszystkie organy internatu.

§ 32.

Niniejszy regulamin został uchwalony 6.02.2008. na posiedzeniu Rady Wychowawczej    w obecności zarządu MRI i po podpisaniu przez dyrektora szkoły jest obowiązujący do odwołania.