Więcej o: Aleksander -...

 


Od roku szkolnego 2008/2009 w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa przyznawana jest nagroda "Aleksander".

Regulamin Nagrody ustanowionej przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

 1. Nagroda „Aleksander” jest przyznawana i fundowana przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach.
 2. Nagroda „Aleksander” jest nagrodą uznaniową niepieniężną przyznawaną w formie statuetki oraz dyplomu.
 3. Nagrodę przyznaje się w trzech kategoriach :
  - dla ucznia
  - dla nauczyciela
  - dla osoby/instytucji
 4. W każdej kategorii przyznaje się tylko jedną nagrodę.
 5. Poza kategoriami wymienionymi w ust. 3 dopuszcza się przyznanie nagrody specjalnej dla absolwenta Szkoły – kategoria - „Największy Prusak”.
 6. Nagrodę przyznaje się corocznie na koniec roku szkolnego za dany rok szkolny.
 7. W wyjątkowej sytuacji Nagroda może być przyznana za okres dłuższy niż okres roku szkolnego.

§ 2
Nagrodę może otrzymać osoba/instytucja spełniająca kryteria określone w załączniku do niniejszego Regulaminu.

II. CEL UFUNDOWANIA NAGRODY „ALEKSANDER”.

§ 3

 1. Celem nagrody jest promowanie dobrych przykładów i wysokich osiągnięć.
 2. Nagroda „Aleksander” honoruje osoby najbardziej zasłużone dla Szkoły promujące ją i rozsławiające.
 3. Nagroda honoruje dotychczasowe dokonania wyróżnionej osoby/instytucji w poszczególnych kategoriach.


III. ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO NAGRODY ”ALEKSANDER”.
§ 4

 1. Kandydatury zgłaszane są do końca maja każdego roku szkolnego.
 2. Każdy z podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatur może zgłosić tylko jedną kandydaturę w każdej z kategorii.
 3. Kandydatury do narody mogą zgałszać :
  a) Dyrektor Szkoły i zastępcy
  b) Rada Pedagogiczna
  c) Zespół Wychowawczy
  d) Młodzieżowa Rada Szkoły
  e) organizacje i stowarzyszenia funkcjonujące w Szkole
  f) Rada Rodziców
  g) każdy zespół klasowy (w tym przypadku zgłoszenie musi być podpisane przez wychowawcę klasy)

§ 5

 1. Zgłoszenie winno zawierać :
  a) w kategorii „uczeń” :
  - nazwę podmiotu zgłaszającego
  - imię, nazwisko kandydata i klasę, której jest uczniem
  - uzasadnienie ( opis osiągnięć w odniesieniu do kryteriów, o których mowa w załączniku )
  b) w kategorii „nauczyciel” :
  - nazwę podmiotu zgłaszającego
  - imię i nazwisko kandydata
  - przedmiot/rodzaj wykonywanych zajęć, ew. dodatkowe obowiązki szkolne
  - uzasadnienie (opis osiągnięć i spełnienie kryteriów, o których mowa w zał.)
  c) w kategorii „osoba/instytucja” :
  - nazwę podmiotu zgłaszającego
  - imię i nazwisko kandydata/nazwę instytucji
  - uzasadnienie (spełnienie kryteriów, o których mowa w załączniku)
 2. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody kierowane są do Dyrektora Szkoły (składane w sekretariacie Szkoły).


IV. PRZYZNAWANIE NAGRODY „ALEKSANDER"

§ 6

 1. W kategorii, o której mowa w § 1 ust. 5 nagrodę przyznaje Dyrektor na wniosek kierownictwa Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców. Nagroda ta przyznawana jest z okazji Święta Szkoły.
 2. Członkowie Kapituły mogą dodatkowo wyróżniać poza regulaminem osoby prywatne lub instytucje, będące liderami niekonwencjonalnych działań na rzecz I LO w Siedlcach i środowiska.
 3. Decyzję ostateczną Kapituła podejmuje na posiedzeniu niejawnym.
 4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Kapituła może wyłonić najpierw kandydatury nominowane w ilości nie większej niż cztery, z których następnie wyłoniony zostanie kandydat.
 5. Kapituła dokonuje ostatecznej oceny i wyłania kandydatów spośród zgłoszonych kandydatur.
 6. W składzie Kapituły nie może być osoba nominowana do Nagrody.
 7. Kapitułę powołuje się co roku na czas wyłonienia laureatów Nagrody.
 8. Kapituła wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz określa tryb swojej pracy.
 9. W skład Kapituły wchodzi po dwóch przedstawicieli :
  a) Młodzieżowej Rady Szkoły
  b) Rady Pedagogicznej
  c) Rady Rodziców
 10. 1.Decyzję w sprawie przyznania Nagrody podejmuje Kapituła powołana przez Dyrektora Szkoły.

§ 7

 1. Uroczystość wręczenia Nagród organizowana jest w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
 2. Wręczenie Nagrody odbywa się uroczyście w obecności fundatorów, przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych oraz podmiotów zgłaszających do nagrody.

§ 8
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kapituła może nie przyznać nagrody w danej specjalności.

 

 

2022

 • Sławomir Kurpiewski- w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Paweł Żuk - w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Janusz Karasek- w kategorii "Nauczyciel"
 • Agnieszka Mazurek- w kategorii "Nauczyciel"
 • Anita Woźnica- w kategorii "Nauczyciel"
 • Liwia Karakula - w kategorii "Uczeń"         
 • Zuzanna Niewiadomska - w kategorii "Uczeń"       
 • Cezary Krzyziński - w kategorii "Uczeń"    

 

2021

 • Aneta Salamon - w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Robert Garwoliński - w kategorii "Nauczyciel"
 • Bernard Mitura - w kategorii "Uczeń"         
 • Patrycja Niedziółka - w kategorii "Uczeń"  
 • Kacper Jastrzębski - w kategorii "Uczeń"      

2020

 • Andrzej Ługowski- w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Dorota Gawryluk - w kategorii "Nauczyciel"
 • Anna Figat - w kategorii "Uczeń"
 • Filip Piskorski - w kategorii "Uczeń"
 • Anna Rutkiewicz - w kategorii "Uczeń"

2019

 • Waldemar Kraska - w kategorii "Największy Prusak"
 • Andrzej Sitnik - w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Marta Lipińska - w kategorii "Nauczyciel"
 • Edyta Litewnicka-Żuk - w kategorii "Nauczyciel"
 • Kacper Chróśliński - w kategorii "Uczeń"
 • Mateusz Krzyziński - w kategorii "Uczeń"
 • Piotr Mitelski - w kategorii "Uczeń"

2018

 • Krzysztof Tchórzewski - w kategorii "Największy Prusak"
 • Magdalena Fedorowicz - w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Zdzisław Sas - w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Piotr Szyszkowski - w kategorii "Nauczyciel"
 • Weronika Kobylińska - w kategorii "Uczeń"
 • Patrycja Łukaszuk - w kategorii "Uczeń"

2017

 • Ireneusz Chromiński - w kategorii "Nauczyciel"
 • Sławomir Miernicki - w kategorii "Nauczyciel"
 • Marcin Wardak - w kategorii "Uczeń"

2016

 • Ks. dr Wiesław Niewęgłowski - w kategorii "Największy Prusak"
 • Karol Przesmycki - w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Anna Kublik - w kategorii "Nauczyciel"
 • Dominik Bobryk - w kategorii "Uczeń"

2015

 • Stefan Somla - w kategorii "Największy Prusak"
 • Adam Jończyk - w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Barbara Kwiatkowska - w kategorii "Nauczyciel"
 • Aleksandra Podniesińska - w kategorii "Uczeń"

2014

 • prof. Bogdan Chazan - w kategorii "Największy Prusak"
 • IV LO im. het. Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach - w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Janina Chromińska - w kategorii "Nauczyciel"
 • Szymon Przesmycki - w kategorii "Uczeń"

2013

 • Jerzy Pawlak - w kategorii "Największy Prusak"
 • Krzysztof Figat - Prezes firmy "PEC"- w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Jan Chróścicki - w kategorii "Nauczyciel"
 • Magdalena Szczerbaciuk - w kategorii "Uczeń"

2012

 • Wojciech Kudelski - w kategorii "Największy Prusak"
 • dr Michał Skalski - WUM - w kategorii "Osoba/istytucja zasłużona dla szkoły"
 • Teresa Nasiłowska - w kategorii "Nauczyciel"
 • Michał Boruta - w kategorii "Uczeń"

2011

 • Witold Okniński - Przewodniczący Komitetu Zjazdowego - w kategorii "Największy Prusak"
 • Piotr Ziemiński - Przewodniczący Rady Rodziców - w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Celina Panasiuk - w kategorii "Nauczyciel"
 • Weronika Chacińska - w kategorii "Uczeń"

2010

 • o. Leon Knabit - w kategorii "Największy Prusak"
 • Kazimierz Paryła - Skarbnik Miasta Siedlce - w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Renata Soczkiewicz - w kategorii "Nauczyciel"
 • Olga Rogalska - w kategorii "Uczeń"

2009

 • Stanisław Przesmycki Prezes firmy "ZELTECH"- w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Adam Owczarczyk - w kategorii "Nauczyciel"
 • Piotr Jakimiak - w kategorii "Uczeń"