Regulamin Nagrody ustanowionej przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

 1. Nagroda „Aleksander” jest przyznawana i fundowana przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach.
 2. Nagroda „Aleksander” jest nagrodą uznaniową niepieniężną przyznawaną w formie statuetki oraz dyplomu.
 3. Nagrodę przyznaje się w trzech kategoriach :
  - dla ucznia
  - dla nauczyciela
  - dla osoby/instytucji
 4. W każdej kategorii przyznaje się tylko jedną nagrodę.
 5. Poza kategoriami wymienionymi w ust. 3 dopuszcza się przyznanie nagrody specjalnej dla absolwenta Szkoły – kategoria - „Największy Prusak”.
 6. Nagrodę przyznaje się corocznie na koniec roku szkolnego za dany rok szkolny.
 7. W wyjątkowej sytuacji Nagroda może być przyznana za okres dłuższy niż okres roku szkolnego.

§ 2
Nagrodę może otrzymać osoba/instytucja spełniająca kryteria określone w załączniku do niniejszego Regulaminu.

II. CEL UFUNDOWANIA NAGRODY „ALEKSANDER”.

§ 3

 1. Celem nagrody jest promowanie dobrych przykładów i wysokich osiągnięć.
 2. Nagroda „Aleksander” honoruje osoby najbardziej zasłużone dla Szkoły promujące ją i rozsławiające.
 3. Nagroda honoruje dotychczasowe dokonania wyróżnionej osoby/instytucji w poszczególnych kategoriach.


III. ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO NAGRODY ”ALEKSANDER”.
§ 4

 1. Kandydatury zgłaszane są do końca maja każdego roku szkolnego.
 2. Każdy z podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatur może zgłosić tylko jedną kandydaturę w każdej z kategorii.
 3. Kandydatury do narody mogą zgałszać :
  a) Dyrektor Szkoły i zastępcy
  b) Rada Pedagogiczna
  c) Zespół Wychowawczy
  d) Młodzieżowa Rada Szkoły
  e) organizacje i stowarzyszenia funkcjonujące w Szkole
  f) Rada Rodziców
  g) każdy zespół klasowy (w tym przypadku zgłoszenie musi być podpisane przez wychowawcę klasy)

§ 5

 1. Zgłoszenie winno zawierać :
  a) w kategorii „uczeń” :
  - nazwę podmiotu zgłaszającego
  - imię, nazwisko kandydata i klasę, której jest uczniem
  - uzasadnienie ( opis osiągnięć w odniesieniu do kryteriów, o których mowa w załączniku )
  b) w kategorii „nauczyciel” :
  - nazwę podmiotu zgłaszającego
  - imię i nazwisko kandydata
  - przedmiot/rodzaj wykonywanych zajęć, ew. dodatkowe obowiązki szkolne
  - uzasadnienie (opis osiągnięć i spełnienie kryteriów, o których mowa w zał.)
  c) w kategorii „osoba/instytucja” :
  - nazwę podmiotu zgłaszającego
  - imię i nazwisko kandydata/nazwę instytucji
  - uzasadnienie (spełnienie kryteriów, o których mowa w załączniku)
 2. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody kierowane są do Dyrektora Szkoły (składane w sekretariacie Szkoły).


IV. PRZYZNAWANIE NAGRODY „ALEKSANDER"

§ 6

 1. W kategorii, o której mowa w § 1 ust. 5 nagrodę przyznaje Dyrektor na wniosek kierownictwa Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców. Nagroda ta przyznawana jest z okazji Święta Szkoły.
 2. Członkowie Kapituły mogą dodatkowo wyróżniać poza regulaminem osoby prywatne lub instytucje, będące liderami niekonwencjonalnych działań na rzecz I LO w Siedlcach i środowiska.
 3. Decyzję ostateczną Kapituła podejmuje na posiedzeniu niejawnym.
 4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Kapituła może wyłonić najpierw kandydatury nominowane w ilości nie większej niż cztery, z których następnie wyłoniony zostanie kandydat.
 5. Kapituła dokonuje ostatecznej oceny i wyłania kandydatów spośród zgłoszonych kandydatur.
 6. W składzie Kapituły nie może być osoba nominowana do Nagrody.
 7. Kapitułę powołuje się co roku na czas wyłonienia laureatów Nagrody.
 8. Kapituła wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz określa tryb swojej pracy.
 9. W skład Kapituły wchodzi po dwóch przedstawicieli :
  a) Młodzieżowej Rady Szkoły
  b) Rady Pedagogicznej
  c) Rady Rodziców
 10. 1.Decyzję w sprawie przyznania Nagrody podejmuje Kapituła powołana przez Dyrektora Szkoły.

§ 7

 1. Uroczystość wręczenia Nagród organizowana jest w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
 2. Wręczenie Nagrody odbywa się uroczyście w obecności fundatorów, przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych oraz podmiotów zgłaszających do nagrody.

§ 8
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kapituła może nie przyznać nagrody w danej specjalności.