Harmonogram i procedura przygotowania ostatecznych deklaracji maturalnych (uczniowie i absolwenci)

 

Każdy uczeń klasy III w dniu 21 stycznia 2021 roku otrzyma do weryfikacji (podpisu) wydruk z systemu SIOEO na którym umieszczone zostaną dane jakie zostały zaczytane z jego deklaracji wstępnej do systemu (uczniowie, którzy nie przystępują do matur próbnych otrzymają taki wydruk mailem). Uczniowie mają możliwość dokonania zmian wypełniąc ostateczną deklarację maturalną (nowy wzór)

i składając ją w sekretariacie do 29 stycznia 2021 zamiast deklaracji wstępnej (deklaracje wstępne do końca roku szkolnego pozostają w sekretariacie szkoły). W roku 2021 co do zasady nie są przeprowadzane egzaminy ustne. Osoby, które ze względu na wymagania uczelni (w szczególności uczelni zagranicznych) zobowiązane są przystąpić do egzaminu ustnego składają nową deklarację na której umieszczają uzasadnienie tego faktu.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z deklaracją składają wniosek o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego do ich potrzeb, dołączając do deklaracji opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie (pomocy udzieli pedagog szkolny).

 UWAGA: W deklaracji należy wpisać następujący kod szkoły: 146401-10106

 
 

Absolwenci przystępujący do matury po raz kolejny składają w sekretariacie szkoły tylko deklaracje ostateczne do 7 lutego 2021r. korzystając z nowego wzoru deklaracji maturalnej.

 Informacja dla  absolwentów  z lat poprzednich.

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie,  zarówno w części ustnej jak i pisemnej jest odpłatny (50 zł) dla:

  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, którzy w poprzednich latach zgłaszali chęć do zdawania , ale na egzamin z tego przedmiotu nie zgłosili się.

Opłatę należy wnieść w dniach 1.01 – 7. 02 2021 r. na specjalne konto  podane przez OKE. Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji lub nie zgłoszenia się na egzamin. Dyrektor OKE może zwolnić z opłaty osoby  o niskim dochodzie.

 

Procedura składania deklaracji:

1.    Pobrać, wypełnić i wydrukować nową deklarację maturalną

2.    Ewentualnie pobrać  ze strony OKE druki i wypełnić:
      a. Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny
       i ewentualnie
       b. Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

3.    Uzgodnić  wysokość opłaty z OKE (niezbędny kontakt z OKE Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
       W treści e-maila należy podać: imię i nazwisko, nr pesel, przedmiot, nazwę i adres szkoły, w której absolwent przystępował do egzaminu maturalnego.
4.    Wypełnione dokumenty złożyć w szkole do dnia 7  lutego 2021 r.

Złożenie deklaracji bez w/w załączników  może skutkować nie dopuszczeniem do egzaminu.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków  i form  egzaminu należy złożyć do macierzystej szkoły do 31 grudnia 2020r. Dyrektor szkoły do dnia 10 lutego 2021r przedstawi  sposób/y dostosowań, zaś absolwent złoży oświadczenie o skorzystaniu bądź nie z zaproponowanych dostosowań (do 14 lutego  załącznik nr 4b).