Międzyprzedmiotowy Konkurs dla Gimnazjalistów „Wejściówka 2017”

b_800_600_0_00_images_REKRUTACJA_plakat_A3_wejsciowka_zm.jpg

Zapraszamy gimnazjalistów do wzięcia udziału w Międzyprzedmiotowym Konkursie dla Gimnazjalistów „Wejściówka 2017”, który zostanie przeprowadzony na terenie naszej szkoły 6 maja br. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się do Konkursu w terminie od 1 kwietnia do 26 kwietnia 2017 r. Zakres pytań konkursowych obejmuje zagadnienia programu realizowanego w szkołach gimnazjalnych.

W każdej kategorii, dla trzech zwycięzców tzn. trzech osób, które uzyskają najwyższą punktację ale nie mniejszą niż 70 % punktów możliwych do zdobycia, zostaną przygotowane dyplomy. Dyplom uprawnia do przyjęcia do I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach bez procedury kwalifikacji, do wybranej klasy o późniejszym rozszerzeniu odpowiednio: z zakresu biologii i chemii lub matematyki, fizyki i informatyki.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

rejstr_btn.png

ZADANIA Z LAT POPRZEDNICH

2016 pdf50

matematyka

fizyka

informatyka - część teoretyczna

informatyka - część praktyczna

informatyka - dane
2015 pdf50

matematyka

fizyka

informatyka - część teoretyczna

informatyka - część praktyczna

2014 pdf50

matematyka

fizyka

informatyka - część teoretyczna

informatyka - część praktyczna

informatyka - dane

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem Międzyprzedmiotowego Konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych z terenu Miasta Siedlce.
 3. W konkursie mogą brać udział także gimnazjaliści spoza Miasta Siedlce.
 4. Konkurs organizowany jest w   kategoriach:
  1. biologii i chemii;
  2. matematyki, fizyki i informatyki.
 5. Konkurs odbędzie się   6 maja 2016 r. na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10 (hala sportowa) w godzinach 
  10:00 - 11:30 dla części biologiczno-chemicznej oraz 10:00 - 12:00 dla części matematyczno-fizyczno-informatycznej.
 6. Konkurs odbędzie się dla maksymalnie 40 uczestników w danej kategorii, a warunkiem przeprowadzenia Konkursu jest zgłoszenie się co najmniej 15 uczestników w poszczególnych kategoriach.
 7. Konkurs w kategorii biologii i chemii oraz matematyki i geografii przeprowadzony zostanie na zasadzie testu pisemnego składającego się z pytań otwartych oraz zamkniętych o charakterze testu wyboru.
 8. Konkurs w kategorii matematyki, fizyki i informatyki przeprowadzony zostanie w dwóch częściach:
  1. część I - test pisemny składający się z pytań otwartych oraz zamkniętych o charakterze testu wyboru.
  2. część II – zadanie praktyczne wykonywane z użyciem komputera
 9. Zakres pytań konkursowych obejmuje zagadnienia programu realizowanego w szkołach gimnazjalnych.

CELE KONKURSU

Propagowanie wśród gimnazjalistów wiedzy z zakresu :

 1. biologii i chemii,
 2. matematyki, fizyki i informatyki.
 3. Promowanie młodzieży interesującej się wiedzą matematyczno-przyrodniczą.
 4. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami.
 5. Zachęta gimnazjalistów interesujących się wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych oraz nauk ścisłych do wyboru nauki w klasach I LO im. B. Prusa z rozszerzeniem z zakresu biologii i chemii, matematyki, fizyki i informatyki.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych.
 2. Można przystąpić do Konkursu tylko w jednej kategorii.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest   zgłoszenie się do Konkursu w terminie 
  od 1 do 26 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej organizatora a następnie pisemne potwierdzenie zgłoszenia w ciągu 7 dni na załaczniku nr 1(załącznik1azałącznik1b) do Regulaminu.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, (a także numer telefonu oraz adres e-mail), nazwę szkoły, do której on uczęszcza oraz kategorię Konkursu, w której chce uczestniczyć.
 5. Decyduje kolejność zgłoszeń. Lista zostanie zamknięta po zgłoszeniu się 40 uczestników lub w dniu 24 kwietnia o godz. 1500.
 6. Zakłada się możliwość stworzenia w każdej kategorii listy rezerwowej, liczącej nie więcej niż 10 uczestników. W przypadku rezygnacji uczestników wcześniej zgłoszonych lub braku pisemnego potwierdzenia zgłoszenia ich miejsce zajmą osoby z listy rezerwowej według kolejności zgłoszenia.
 7. W dniu6 maja uczestnicy Konkursu powinni przybyć 30 minut przed jego rozpoczęciem (godz. 9:30). Spotkanie informacyjne przed Konkursem odbędzie się w korytarzu na parterze budynku sportowego szkoły, gdzie uczniowie będą rejestrować się przed przystąpieniem do pisania.
 8. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany posiadać ważną legitymację szkolną.
 9. W trakcie Konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali. Opuszczenie sali przez uczestnika Konkursu jest równoznaczne z zakończeniem pisania przez niego testu.
 10. Uczestnik Konkursu przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę i linijkę. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, elektronicznych.
 11. Podczas Konkursu uczeń pracuje samodzielnie.
 12. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy lub zakłócania prawidłowego przebiegu Konkursu, przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu Konkursu dla danego uczestnika i unieważnia jego pracę.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły nie później niż 26 maja 2017r.
 2. Opublikowane zostaną wyniki sześciu najlepszych uczestników w każdej kategorii.
 3. Pozostali uczestnicy mogą uzyskać informacje dotyczące swojego wyniku u Organizatora.
 4. Decyzja Komisji w sprawie wyłonienia zwycięzców jest ostateczna.
 5. Szczegółowa informacja o miejscu i terminie wręczenia nagród zostanie przekazana laureatom za pośrednictwem dyrektorów szkół.


NAGRODY

 1. Dla trzech zwycięzców w każdej kategorii tzn. trzech osób, które uzyskają najwyższą punktację ale nie mniejszą niż 70 % punktów możliwych do zdobycia, zostaną przygotowane dyplomy laureata. W przypadku uzyskania identycznej punktacji o wygranej decyduje krótszy czas pisania pracy konkursowej.
 2. Dyplom uprawnia do przyjęcia do I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach bez procedury kwalifikacji, do wybranej klasy o późniejszym rozszerzeniu z zakresu:
  1. biologii i chemii;
  2. matematyki, fizyki, informatyki.
   w zależności od części Konkursu, do której uczeń przystąpił i osiągnął wymienione w pkt. 1 wyniki.
 3. Laureat Konkursu ubiegający się o przyjęcie do I LO im. B. Prusa jest jednak zobowiązany do dostarczenia wszystkich dokumentów wymaganych przy rekrutacji do klas pierwszych.
 4. W przypadku ucznia, który uzyskał pierwsze miejsce w danej kategorii i podejmie naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Siedlcach dodatkową nagrodą będzie komplet podręczników obowiązujących w klasie I. Ta nagroda zostanie przekazana we wrześniu 2017r.
 5. Uczestnicy Konkursu, którzy zajmą 4 i 5 miejsce będą mogli wziąć udział w zajęciach wyjazdowych, organizowanych poza I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa razem z uczniami klasy pierwszej naszej szkoły.
 6. Uczestnik Konkursu, który zajmie 6 miejsce otrzymuje nagrodę rzeczową.
 7. W przypadku rezygnacji uczestników z nagród i uprawnień nie przewiduje się przeniesienia tych uprawnień na kolejne osoby z listy uczestników Konkursu.
 8. Z uprawnień, o których mowa w ust. 2, 3, 4 można skorzystać tylko raz – w roku uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum.
 9. Szkoły, których uczniowie zostaną laureatami Konkursu otrzymują dyplomy.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Udział i osiągnięte wyniki nie zwalniają z egzaminu gimnazjalnego.
 2. Dodatkowe informacje nt. Konkursu można uzyskać u Organizatora pod numerem telefonu 25 794 34 50.
 3. Organizator Konkursu nie zwraca kosztów podróży.
 4. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Konkursu w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzenia Konkursu, a także powrotu z Konkursu odpowiada opiekun ucznia.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
 3. Ostateczną instancją odwoławczą we wszystkich sprawach związanych z Konkursem jest Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach.