KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

Internat I Liceum Ogólnokształcącego Bolesława Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, 08-110 Siedlce

(Załącznik nr 2 do podania o przyjęcie do internatu)

Siedlce, dnia: ..................

Dane do wypełnienia dotyczące wychowanka

 

Imię i nazwisko:............................................................................................................................

Szkoła:........................................................................................................................................

Klasa: ...........................

PESEL:........................................................................................................................................

Data urodzenia:............................................................................................................................

Miejsce urodzenia:........................................................................................................................

Nr telefonu komórkowego:............................................................................................................

Adres zameldowania:....................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Inne ważne informacje o wychowanku (alergie, choroby, przyjmowane leki itp.).....................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

Dane do wypełnienia dotyczące rodziców /opiekunów wychowanka

Imię i nazwisko matki:................................................................................................................

Tel. kom/domowy:...................................................................................................................

Imię i nazwisko  ojca..................................................................................................................

Tel. kom/domowy:....................................................................................................................

 

Inne ważne informacje o rodzicu/opiekunie

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

 

Poprzez złożenie podpisu poniżej wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Wychowawczą Internatu danych osobowych

zawartych we wniosku, dla celów niezbędnych do posiadania miejsca w Internacie.

  

…………………………………………………………….

data i podpis rodzica/opiekuna

 

 

Wersja do wydruku