I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach  
prowadzi rekrutację na rok szkolny 2018/19 do 7 klas pierwszych o profilach:

  • 3 klasy o profilu biologiczno-chemicznym
  • 1 klasa o profilu humanistyczno-dziennikarskim
  • 2 klasy o profilu matematyczno-fizycznym
  • 1 klasa o profilu matematyczno-geograficznym

 

Portal dla kandydatów: https://siedlce.edu.com.pl/kandydat/app/

 

Terminarz rekrutacji:

1.

Dni otwarte w I LO im. B. Prusa w Siedlcach 

 

 14.04.2018 r. – godz. 1000  do  1300

 

 

 23.04.2018 r. – godz. 1200  do   1400

2.

Składanie podań - elektronicznie  i na wydruku papierowym (jedynie w szkole pierwszego wyboru) 

 

od godz. 1000   10 maja (czwartek),
do godz. 1500  18 maja (piątek)

3.

Ewentualne dokonywanie zmiany  wyboru szkoły 

 

od godz. 1000  15 czerwca (piątek) 
do godz. 1600  19 czerwca (środa), 

4.

Składanie (w szkole pierwszego wyboru) kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (poświadczone za zgodność  z oryginałem)  

 

od godz. 1200  22 czerwca (piątek),
do godz. 1600  27 czerwca (środa),

5.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej  

 

6 lipca (piątek), do godz. 1200

6.

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w I LO przez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia z egzaminu gimnazjalnego 

 

od godz. 1200  6 lipca (piątek),
do godz. 1000  12 lipca (czwartek),

7.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do I LO, a także informacji o ewentualnej liczbie wolnych miejsc 

 

12 lipca (czwartek), do godz. 1600

8.

Ewentualna rekrutacja uzupełniająca

 

od 10 sierpnia (czwartek)

 

Sposób obliczania punktów podczas rekrutacji na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.

Egzamin gimnazjalny   100 pkt
wynik przedstawiony w procentach z:
języka polskiego
historii i wiedzy o społeczeństwie
matematyki
przedmiotów przyrodniczych
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
 - mnoży się przez 0,2
   
Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum   72 pkt
 - celujący 18 pkt  
 - bardzo dobry 17 pkt  
 - dobry 14 pkt  
 - dostateczny 8 pkt  
 - dopuszczający 2 pkt  
Szczególne osiągnięcia ucznia zapisane na świadectwie ukończenia gimnazjum   18 pkt
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem   7 pkt
Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego (wolontariat)   3 pkt
RAZEM   200 pkt

 

 

 –