Absolwent „ Prusa” :

  • jest świadomy zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z cyberprzestrzeni.
  • łatwo nawiązuje kontakty, jest dobrym negocjatorem,
  • przygotowany jest do ciągłego poszerzania swojej wiedzy, rozwijania w sobie, dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
  • jest świadomy życiowej użyteczności, umie radzić sobie w życiowych sytuacjach,
  • cechuje się wysoką kulturą osobistą,
  • z szacunkiem odnosi się do wspólnego dobra, jest patriotą,
  • umie dokonywać wyborów i podejmować decyzje zgodnie z ogólnoludzkimi wartościami,
  • jest sumienny, zdyscyplinowany i odpowiedzialny,
  • umie kontaktować się przynajmniej w jednym języku obcym nowożytnym,
  • jest świadomy zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z cyberprzestrzeni.