Zadania szkoły w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności, wychowania oraz profilaktyki

 1. Zapewnianie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych. Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.
 2. Kształtowanie właściwych postaw etycznych i patriotycznych. Promowanie pozytywnych wzorców postaw i zachowań w szkole i internacie.
 3. Kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu takich jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność wytrwałość, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, szacunek do innych ludzi, poczucie własnej wartości, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, gotowość do podejmowania inicjatyw, gotowość do pracy zespołowej, kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego i innych narodów.
 4. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za wykonywaną pracę i własną naukę. Wdrażanie działań przyczyniających się do obniżenia poziomu absencji uczniów na zajęciach szkolnych.
 5. Przygotowanie do sprawnego funkcjonowania w różnego typu wspólnotach (rodzinnej, środowiskowej, etnicznej, narodowej, religijnej).
 6. Kształtowanie umiejętności poprawnej komunikacji interpersonalnej.
 7. Kształtowanie umiejętności właściwego odbioru i wykorzystania mediów.
 8. Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji szkoły (Święto Szkoły; spotkania z absolwentami; konkursy dotyczące patrona i historii szkoły).
 9. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, wspomaganie efektywności procesu uczenia się i nauczania. Rozwijanie ruchu olimpijskiego. Prowadzenie kół zainteresowań i zajęć dodatkowych w celu jak najlepszego przygotowania się młodzieży do matury i studiów wyższych.
 10. Kontynuowanie pracy z uczniami mającymi kłopoty w nauce, osiągającymi niskie wyniki w nauce.
 11. Upowszechnienie edukacji prozdrowotnej, medialnej, europejskiej, filozoficznej, ekologicznej i regionalnej.
 12. Kontynuowanie działań klasowych zespołów nauczycielskich i zespołów przedmiotowych. Wdrażanie kryteriów i zasad oceniania zapewniających każdemu uczniowi  szansę rozwoju.
 13. Popieranie rozwoju ciekawych inicjatyw uczniowskich związanych z potrzebami edukacyjnymi, społecznymi i wychowawczymi młodzieży.
 14. Poznawanie sytuacji życiowej ucznia i udzielanie pomocy w ramach możliwości szkoły. Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną.
 15. Kontynuowanie ścisłej współpracy z rodzicami w sprawach dotyczących organizacji pracy szkoły, dydaktyki, wychowania i profilaktyki, ze szczególnym uwrażliwieniem na problem nadmiernej absencji.
 16. Propagowanie wolontariatu. Upowszechnianie pomocy koleżeńskiej w nauce.
 17. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się doskonaleniem nauczycieli oraz uczelniami wyższymi.
 18. Monitorowanie realizacji podstawy programowej z każdych zajęć edukacyjnych i realizacji liczby przeprowadzonych lekcji przewidzianych w planach nauczania.
 19. Ewaluacja wewnętrzna szkoły.
 20. Realizacja potrzebnych remontów budynków, sal i otoczenia przynależnego do szkoły.
 21. Wzbogacanie i unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły sprzyjające rozwojowi ucznia.