Dnia 24 września 2021 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz 1743)zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz 1743) umożliwiające składanie deklaracji maturalnych w formie elektronicznej.

Dnia 28 września 2021 Centralna Komisja Egzaminacyjna zaktualizowała dokument pt.  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/20222021/2022 dostosowując go do zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem.

Każdy uczeń klasy trzeciej na podbudowie gimnazjum otrzyma 29 września 2021 od dyrektora szkoły (za pośrednictwem wychowawcy klasy) login i hasło umożliwiające dostęp do ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika). W tym systemie będzie mógł wypełnić deklarację maturalną (patrz: Instrukcja dla maturzystów - jak wypełnić e-deklarację maturalną w ZIU) , a przyszłości także odczytać w których salach zdaje wybrane egzaminy oraz sprawdzić wynik swojej matury.

Po wysłaniu e-deklaracji pojawi się potwierdzenie złożenia deklaracji, które należy wydrukować a następnie podpisać i dostarczyć wychowawcy klasy do 30 września 2021r.

Absolwenci z lat poprzednich nie składają deklaracji wstepnych. Termin złożenia deklaracji ostatecznej to 7 lutego 2022r.