Współpraca wychowawców i rodziców jest podstawą harmonijnego rozwoju dziecka. Od rodziców otrzymujemy podstawowe informacje o wychowanku, jego zainteresowaniach, skłonnościach, uzdolnieniach i nawykach, stanie zdrowia i przebytych chorobach. Im bogatszy jest zasób tych informacji tym pełniejsza znajomość psychiki wychowanka, a co za tym idzie – bardziej skuteczniejsze może być oddziaływanie wychowawcy i współpraca z wychowankiem nad kształtowaniem jego osobowości.

Dla spójnych oddziaływań wychowawczych bardzo ważna jest wzajemna znajomość wymagań stawianych wychowankom. Wydaje  się koniecznym zapoznanie  z wymaganiami zawartymi w Regulaminie Internatu oraz z modelem wychowawczym placówki. Istotne jest, by zrozumieli Państwo ważność problemów wychowawczych oraz przekonali się   o potrzebie jednolitego oddziaływania na wychowanków. Z drugiej strony ważne jest, aby wychowawcy mieli jak najszerszą wiedzę o swoich podopiecznych.

Zebrania z rodzicami wychowanków najczęściej organizowane są przy okazji wywiadówek. W  trakcie  tych   spotkań kładziemy szczególny nacisk na indywidualny  kontakt  z  rodzicem wychowanka. Pozwala to na swobodny przepływ informacji mający na celu wnikliwą analizę problemów dziecka, na obranie wspólnej strategii działań naprawczych, jak też na poznanie sukcesów, zainteresowań i potrzeb wychowanka.

W naszej pracy staramy się także skupić na opiekuńczej sferze pobytu Państwa dzieci w placówce. Corocznie organizujemy spotkania z funkcjonariuszem Policji, dotyczące prewencji kryminalnej i bezpieczeństwa na terenie miasta. Zadaniem tych spotkań jest poszerzanie wiedzy wychowanków n.t. ewentualnych zagrożeń,  z którymi mogą się zetknąć w czasie pobytu w Siedlcach oraz ukazanie sposobów jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Pragniemy, aby nasi podopieczni czuli się bezpiecznie zarówno w internacie, jak i poza nim.