UWAGA

DYREKCJA SZKOŁY PROSI WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ MATURALNĄ W OKRESIE OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2022 ROKU O PILNY KONTAKT Z SEKRETARIATEM SZKOŁY.

DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO MATURY - INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY  - FORMUŁA 2015

Każdy zdający może złożyć deklarację albo w postaci papierowej, albo w postaci elektronicznej (e-deklarację) w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej https://wyniki.edu.pl (nie można złożyć deklaracji w obu postaciach).

 

Do 7 lutego 2023 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć

  • do dyrektora macierzystej szkoły – absolwenci, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, w tym absolwenci – obywatele Ukrainy z 2022 r. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2022 r.
  • do dyrektora szkoły, którą ukończyliabsolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości,
  • do dyrektora macierzystej szkoły – absolwenci, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE.

Logowanie absolwentów z lat ubiegłych do ZIU jest możliwe przy użyciu

  • loginu i hasła otrzymanego od dyrektora macierzystej szkoły, w roku ukończenia szkoły (absolwenci z lat 2021 i 2022)
  • loginu i hasła otrzymanego od dyrektora macierzystej szkoły, który przekaże im loginy i hasła po otrzymaniu wniosku złożonego do 15 stycznia 2023 r.
  • profilu zaufanego, e-dowodu albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

 

Osoba, która jest zobowiązana wnieść opłatę za egzamin maturalny, wraz z deklaracją składa dyrektorowi szkoły kserokopię wniesienia opłaty za ten egzamin w odpowiedniej kwocie.

Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 7 marca 2023 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.

Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 7 marca 2023 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.